குருனாகல் முஸ்லீம்களின் வீடுகள், செத்துகள் எரியூட்டப்படுகிறது!

by Nila | May 16, 2019 12:49 am

குருனாகல்[1] மாவட்டம் குளியாபிட்டிய மற்றும் நிகவரட்டிய பிரதேசங்களில் பதற்றம்!

முஸ்லீம்களின் வீடுகள், செத்துகள் எரியூட்டப்படுகிறது!

Endnotes:
  1. குருனாகல்: https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCV_dVcAo_oksYomCXZ9cwIodItkcizBelW7nKqGC0kwJKEI-OwOxGPdVQW4cae08UIm-ahDZfZcbNK4p7X3nHY7SAUCwUuwwIZcGZLPY_pMJrvP9EA4knqnlEOaxPARuK0Bt_YtNzKlvYwTvwy1zxnqkgLqMznGRbvrSQOLmaCMJ4p-u7Sy7oXn2fxD2XSMc9RdG7a1U6osvrzrNQAf1YNleRBquTfRCGkw-eJI5BTNHI1MS13HNeCrZ-uqGuKfGuedRfgpUjwm-5Woq3TKNw8Hjs2F1RWTIwWFMUVRYI8fPrhGwIL1yn3PgS9oBveIyBBxNBw0hu0sT8NxidDCb08Cb_MnB1NytKeopIf&__tn__=%2ANK-R

Source URL: http://newstamiljaffna.com/archives/200